انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > رئیس دانشکده
 

نام و نام خانوادگی: جمال صادقی

رشته تحصیلی: روانشناسی

مقطع تحصیلی: دانشجودکتری

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 43217060-011

آدرس الکترونیکی: