انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > معاون دانشکده
 

نام و نام خانوادگی : محمد علی رمضانپور

رشته تحصیلی : فیزیک

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

مرتبه علمی : مربی

شماره تماس: 43217096-011