انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 


لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده7


لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده 6

قابل توجه دانشجویان محترم:

آدرس پست الکترونیکی دانشکده علوم daneshkadeolom@gmail.com می باشد

  

لیست پروپوزالهای تصویب شده  در شورای پژوهشی دانشکده 5

 

لیست پروپوزالهای تصویب شده  در شورای پژوهشی دانشکده 4

لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی دانشکده 3لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده3


لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی دانشکده2
لیست پروپزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده 2


بخشنامه داخلی مربوط به دفاع پایان نامه ها   لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی دانشکده1لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه3لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه
2


لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه1


لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی واحد

لیست دانشجویانی که زمان دفاع آنها مشخص گردیده است

تعهد نامه تحویل پروپوزال


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار