انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 بخشنامه داخلی مربوط به دفاع پایان نامه ها


 لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی دانشکده


قابل توجه دانشجویان محترم:

آدرس پست الکترونیکی دانشکده علوم Pazhohesholoom@gmail.com می باشد

لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه3لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه
2


لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه1


لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی واحد

لیست دانشجویانی که زمان دفاع آنها مشخص گردیده است

تعهد نامه تحویل پروپوزال


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار